Försvar

Mikael Andersson Elfgren

Regionfullmäktige Västmanland

Sverige ska inte förhålla sig neutralt, Sverige ska ta ställning för mänskliga rättigheter och mot förtryck, för demokrati och mot diktatur.

 

En kärnuppgift

 

Sverige måste kunna värna sin suveränitet, sina rättigheter och intressen, stå upp för våra grundläggande värderingar samt skydda svensk handlingsfrihet inför påtryckningar. Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp och bidra till att säkerställa samhällets skydd mot kriser, incidenter och angrepp.

 

Sverige i världen

 

Vi lever just nu i en värld som sakta men säkert går mot större frihet och fler demokratiska nationer, trots det är den säkerhetspolitisk utvecklingen osäker både i vårt närområde och övriga delar av världen. Den politiska utvecklingen i Ryssland präglas av en revanschism och strävar mot att återta den tidigare särställningen som en stormakt i världspolitiken.

Sammanfallande stater, även på andra kontinenter än den europeiska, riskerar att utgöra säkerhetspolitiska hot för Europa och Sverige. En kollapsad stat sammanfaller vanligen med humanitära kriser med flyktingströmmar, grov organiserad brottslighet och smuggling som följd. Sjöröveriet utanför Somalias kust och de stora flyktingströmmar som når de europeiska Medelhavsländerna är exempel på hur till synes lokala eller regionala konflikter får effekter på EU och Sverige.Vi måste därför vara beredda att bidra till en säkrare och bättre värld.

 

Tillsammans med andra

 

Genom Sveriges medlemskap i EU 1995 upphörde vi att vara neutrala. Sverige är alltjämt militärt alliansfritt. Genom undertecknandet av Lissabonfördraget och den svenska regeringens solidaritetsförklaring kan och ska vi inte förhålla oss passiva om en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat EU-land eller nordiskt land.

Att Sverige deltar i Nato-ledda fredsfrämjande operationer är idag inget anmärkningsvärt men att Sverige inte är medlem i Nato medför emellertid svårigheter såväl på strategisk som på operativ nivå. Ett medlemskap i Nato skulle öka Sveriges politiska inflytande och inkludera svensk militär i hela det strategiska och operativa arbetet vid gemensamma insatser.

 

Försvarsmakten

 

En lärdom av utvecklingen som skett i vår omvärld är att tiden mellan det att en politisk och diplomatisk kris övergår till att bli ett militärt krig kan vara mycket kort. Därför blir tidsfaktorn av största vikt och Sverige måste ha ett försvar med snabb insatsförmåga, detta gäller såväl flygvapnet, marinen som armén. Förmågan att snabbt ha möjligheten att sätta in förband är en viktig del av avskräckningens trovärdighet. Detta kräver övning, men tyvärr har kvalificerade övningar, främst på brigad och bataljonsnivå, under en längre tid varit frånvarande vilket gjort att officerarnas kompetens kraftigt urholkats när det gäller att föra förband.

 

Hoten mot Sverige innefattar mer än bara militära hot. Det är därför viktigt att Försvarsmaktens resurser även kan utnyttjas av det civila samhället. Detta kräver gemensam planering mellan myndigheter men också praktiska övningar för att förbättra samhällets krisberedskap.

 

Rekrytering till Försvarsmakten

 

I dag föreligger det avsevärda problem att rekrytera såväl soldater som befäl. Det råder en allmän okunskap bland svenska ungdomar om Försvarsmakten samt dess verksamhet vilket bidrar till att få söker anställning. Allt för många lämnar även Försvarsmakten efter en kort tids anställning eller under sin utbildning. Det behöver bli mer attraktiv att vara anställd inom Försvarsmakten bland annat genom att skapa en incitamentsstruktur där soldaten/sjömannen/officern efter avlutad kontraktstid får en substantiell ekonomisk utdelning. Detta leder till att fler stannar i yrket längre och bidrar både till ökad effekt och bidrar även till lägre kostnader på sikt.

 

Konkreta förslag

  • För att säkerställa Försvarsmaktens förmåga behöver försvarsanslaget ökas
  • Sverige ska söka medlemskap i Nato
  • Skapa en bättre incitamentstruktur för att få fler soldater, sjömän och officerare att både ta anställning och stanna kvar i Försvarsmakten.

" Statens kärnuppgift är att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet."